مالزی,تایلند,هندوستان,روسیه,ایتالیا,سنگاپور,بالی

تور 2 شب دهلی 1شب آگرا 4شب گوا

مجری مستقیم مالزی,تایلند,هندوستان,اندونزی,مالدیو مبین گشت
  • شماره تور: 0000186
  • مدت تور :
  • شروع اعتبار: 02 آبان
  • پایان اعتبار: 09 آذر
  • مبدا: تهران
  • مقصد: دهلی
  • نوع سفر: هوایی
  • وسیله نقلیه: ماهان ایر
لیست قیمت

تور ترکیبی هند دهلی آگرا گوا

خدمات تور شامل : ويزا ،۷ شب هتل با صبحانه ،راهنماي فارسي زبان ، ترانسفر فرودگاهي و بين شهري , گشت شهری، بیمه مسافرتی 1 وعده ناهار فست فودی و یک وعده ناهار دل انگیز با ویوی شگفت انگیز تاج محل در آگرا

هزینه کودک زیر 2 سال مبلغ 6.100.000 تومان می باشد.

پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد، لذا پس از در خواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.

مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.

کليه ورودیه ها به عهده خود مسافر می باشد.

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 12 ماه اعتباربا درج امضاء مسافر + 2 قطعه عکس رنگی 5*5 جدید (طبق پاسپورت نباشد) + کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم) + کپی کارت ملی پشت و رو + فرم پر شده جهت اطلاعات مسافر ( لطفاً جهت دریافت این فرم با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید ).

 

برنامه سفر :

روز اول - دھﻠﯽ

ﺑﮫ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دھﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﮫ ھﺘﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ. ﺷﺐ در ھﺘﻞ  ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

روز دوم – دھﻠﻲ

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﯾﻚ روز ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﯾﻤﻲ و ﺟﺪﯾﺪ دھﻠﻲ رھﺴﭙﺎر ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﺸﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد  زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  اﺑﺘﺪا از ﻗﻠﻌﮫ ﺳﺮخ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه  و ﺳﭙﺲ از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ھﻨﺪ و ﻣﻘﺒﺮه ﮔﺎﻧﺪی دﯾﺪن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﺎھﺎر،ھﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ، ازﻗﻄﺐ ﻣﻨﺎر ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮج ﺳﻨﮕﯽ در ھﻨﺪ اﺳﺖ و دروازه ھﻨﺪ، ﯾﺎد ﺑﻮد ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺟﻨﮓ، دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.از ﻣﻨﺰل رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﻨﺪ، دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ دوﻟﺖ، ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﺷﺐ در ھﺘﻞ  ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد..

روز ﺳﻮم- دھﻠﯽ ﺑﮫ آﮔﺮا

روز ﺻﺒﺢ  ﺳﻮم دھﻠﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ آﮔﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ  ﺗﺮک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن و اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ آ ن روز از ﻗﻠﻌﮫ آﮔﺮا و ﺗﺎج ﻣﺤﻞ ( ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﮭﺎن) اﯾﻦ ﺑﻨﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﺟﮭﺎن در ﺳﺎل 1560 ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ھﻤﺴﺮش ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺎھﺮی از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ( دﯾﺪن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.)ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎج ﻣﺤﻞ در روزھﺎی  ﺟﻤﻌﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

روز ﭼﮭﺎرم-آﮔﺮا ﺑﮫ دهلی و ﭘﺮواز ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮔﻮا

ﺻﺒﺢ روز ﭼﮭﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ آﮔﺮا را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه داﺧﻠﯽ دھﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﮫ ﮔﻮا ﺗﺮک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن در ھﺘﻞ  ﺗﻮﺳﻂ راھﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.ﻋﺼﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدش وﻗﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ و ﺷﺐ در ھﺘﻞ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

روز ﭘﻨﺠﻢ- ﮔﻮا

بعد از ﻇﮭﺮ روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﯾﮫ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﺮوزی در ﮔﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ در ﻻﺑﯽ ھﺘﻞ، ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﭙﮫ آﻟﺘﯿﻨﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻮا ﺎﻧﺠﯿﻢ،و رودﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎﻧﺪوی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ  دوﻧﺎﭘﺎﯾﻮﻻ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻨﻈﺮه ی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ھﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم  ﻣﺎرم ﮔﻮاﻣﯽ روﯾﻢ و  از آﻧﺠﺎ راھﻲ ﮔﻮاي ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﯾﺪ وﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ  ﻋﯿﺴﻲ ﻛﮫ ﺑﺪن ﻗﺪﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ زاوﯾﯿﺮﻛﮫ در ﻣﺤﻔﻈﮫ اي ﻧﻘﺮه اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﺮق، ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﮐﺎﺟﺘﺎن ﮐﮫ ﺷﺒﯿﮫ ھﺘﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ روم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻟﯿﺪی روزری و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﭘﺎﻧﺎﺟﯽ  ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد . (در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮي ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﮭﯿﺎ اﺳﺖ). ﺷﺐ در ھﺘﻞ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

 روز ﺷﺸﻢ - ﮔﻮا

ﺻﺒﺢ  روز ﺷﺸﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ در ھﺘﻞ،  ﻛﻞ روز در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

روز ھﻔﺘﻢ- ﮔﻮا

ﺻﺒﺢ روز ھﻔﺘﻢ ، ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ در ھﺘﻞ ، روز در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﻟﺬت  ﺑﺒﺮﯾﺪ.

روز ھﺸﺘﻢ – ﮔﻮا- دھﻠﯽ ) ﭘﺮواز ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﯾﺮان

ﺻﺒﺢ روز ھﺸﺘﻢ، ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ھﺘﻞ را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﮔﻮا ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﺑﮫ دھﻠﺊ و ﺑﻌﺪ اﯾﺮان   ﺗﺮک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

                       

دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
655,100,000 ریال
817,100,000 ریال
509,100,000 ریال
440,700,000 ریال
دو تخته (هر نفر)
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
751,100,000 ریال
1,015,100,000 ریال
572,100,000 ریال
479,100,000 ریال